Grondwater gepeild

In april zijn op onze velden een aantal peilbuizen geplaatst. Daarmee worden de komende jaren de bewegingen van het grondwaterpeil minutieus gevolgd. Ook de bodemtemperatuur en zuurgraad zullen worden gemeten. De metingen maken deel uit van het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV). In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat vanaf 2030 de jaarlijkse uitstoot van CO2 in de Nederlandse veenweidegebieden met 1 Megaton moet zijn gereduceerd. Het NOBV onderzoekt de effectiviteit van verschillende maatregelen tegen bodemdaling en broeikasgasemissies. Natte teelt, zoals cranberryteelt, is zo’n maatregel.
Lees meer over het NOBV

(08-05-2022)

Nobv 6
Nobv 5
Nobv 4
Nobv 3
2022 03 16 Nobv Cranberry Company

Gilles Erkens (Deltares), Erik Jansen (STOWA), Peter Cruijsen (Radboud Universiteit), Christiaan Fritz (Radboud Universiteit), Suzanne Verkoren (STOWA), Tom Heuts (Deltares)