Insecten en biodiversiteit

De vernatting en cranberryteelt in Gouderak heeft de biodiversiteit aanzienlijk vergroot. Ecologen hebben een paar jaar geleden geteld hoeveel grassen en kruiden op onze velden groeien, tussen de cranberryplanten en op de verruigde graspercelen. Rolklaver, pijpenstrootje, zwanenbloem, wilde margriet, pinksterbloem, zomprus, moeraswalstro, koninginnenkruid, fioringras, veldbeemgras, geknikte vossenstaart, pitrus, etcetera. De inventaris was 155 verschillende soorten groot, tegenover gemiddeld 20 soorten op een gemiddeld grasperceel in de Krimpenerwaard.

Voor weidevogels is de vernatting van het veen en de ruige vegetatie ook een zegen gebleken. Het aantal kieviten, tureluurs, scholeksters en grutto’s neemt jaarlijks toe. Dat heeft ongetwijfeld te maken met de insectenrijkdom, die deze zomer onder de loep wordt genomen. Met de plaatsing van een aantal piramidevormige insectenvallen, die elke drie weken worden verzet, wordt onderzocht hoeveel en welke insecten op onze cranberrypercelen verblijven. Het onderzoek maakt deel uit van het onderzoeksprogramma Natte Teelten op Waterrijk Veen, dat weer onderdeel is van het Veenweide Innovatieprogramma Nederland (VIPNL). Het insectenonderzoek wordt uitgevoerd door Altenburg & Wymenga i.s.m. Stichting Bargerveen en Hogeschool Van Hall Larenstein. (17-08-2022)

P6080011
P6080013
P6080018
P4180003