Natuurontwikkeling in 2017 bemoedigend

De natuurontwikkeling heeft afgelopen jaar een goede start gemaakt. Op de geplagde percelen heeft zich tussen de cranberryplanten veel nieuwe vegetatie ontwikkeld. De oevervegatie is bloemrijker. We hebben een grutto, kieviten, een tureluur en scholeksters gesignaleerd.

In het najaar, toen de pionierskruiden als perzikkruid en vogelmuur niet langer dominant waren, hebben we egelboterbloem, koekoeksbloem, waternavel, moerasrolklaver, moerasstruisgras, moeraszoutgras, wolfspoot en kruipende boterbloem aangetroffen. Op de oevers van de cranberypercelen is gras niet langer dominant en zien we nu vooral watermunt, moeras vergeet-mij-niet en moeraswalstro. De inundatie in oktober heeft hier zeker aan meegewerkt.

Zuurstofrijker water bij de waterinvoer heeft geleid tot veel krabbescheer in de aangrenzende sloot. Het riet aan de moeraszone is goed aangeslagen, tussendoor vinden we de grote egelskop, gele lis, zwanenbloem, moerasandoorn en diverse zeggen.

Omdat polder Middelblok al jarenlang nauwelijks weidevogels laat zien, is het verrassend dat we in onze percelen dit jaar al een territorium van grutto, tureluur en scholekster hebben gesignaleerd en drie territoria van de kievit. En in de vegetatie bij de meidoornhaag bij de hoofdingang, broedde een witte kwikstaart.


Plant In Rood 1
Natuur 1 2
Herfstzon 1
Kruiden En Cranberrys 1